MATLAMAT SEKOLAH

1. Meningkatkan kualiti dan keberkesanan 
    pengurusan pendidikan sekolah.

2. Meningkatkan mutu pendidikan dan 
    perkhidmatan serta profesionalisme guru dan  
    staf sokongan sekolah.

3. Meningkatkan penerapan dan penghayatan 
    nilai-nilai murni dan disiplin diri di kalangan 
    seluruh warga sekolah.

4. Melahirkan iklim organisasi sekolah yang 
    berupaya merangsang aktiviti pengajaran dan 
    pembelajaran berkesan ke arah mencapai 
    kualiti pendidikan murid.

5. Menjadikan seluruh warga sekolah sebagai 
    model perubahan sikap dan pembentukan 
    sahsiah yang positif.
 
 


 
 
Falsafah sekolahku